Lidmaatschap

Leden

De vereniging bestaat uit leden van het mannelijk geslacht die woonachtig zijn of geweest zijn in Zoetermeer of naaste omgeving.
Het lidmaatschap is persoonlijk, niet aan een leeftijdsgrens gebonden en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.

Kandidaat-Leden

Aanvragen voor introductie van kandidaat-leden kunnen bij het bestuur worden ingediend door tenminste twee leden onder opgave van de personalia van het betrokken kandidaat-lid. Het bestuur beoordeelt de aanvraag en neemt een besluit of het kandidaat-lid al dan niet in aanmerking komt voor introductie bij de leden. Bij een positief besluit hierover volgt een introductieperiode, waarin de leden en het  kandidaat-lid in de gelegenheid worden gesteld kennis met elkaar te maken. Na afronding van de kennismakingsperiode neemt het bestuur een besluit over de toelating als lid.

Buitengewone Leden

Leden die zich metterwoon buiten de Provincie Zuid-Holland vestigen kunnen het bestuur verzoeken hun lidmaatschap om te zetten in een Buitengewoon Lidmaatschap.

Ereleden

Erelid is hij, die op voorstel van het bestuur in een ledenvergadering met algemene stemmen als zodanig is benoemd.

Gastleden

Leden kunnen gezinsleden en/of kennissen op de sociëteitsavonden introduceren. Niet worden als zodanig toegelaten zij, die lid van de sociëteit wensen te worden.