Organisatie en bestuur

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan in de Vereniging. Jaarlijks wordt tenminste één algemene ledenvergadering gehouden.

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Na deze periode van drie jaar zijn de bestuursleden herkiesbaar.

Het bestuur is sinds de algemene ledenvergadering van 15 november 2016 als volgt (ongewijzigd) samengesteld:

C.B.M. Bruens  (Carel) Voorzitter
P.J. Ruis (Peter) Vice-voorzitter
J.H.W.G. Leveau (Jo) Secretaris
W. van de Merwe (Wim)                     Penningmeester 

De evenementecommissie bestaat uit de leden Leo van Maurik, Guus Nolten en Jos Ramekers.

De kascommissie bestaat uit de volgende leden:

Ton du Burck (voorzitter) vanaf 4 april 2018
Harry Coppens vanaf 4 april 2018
Hein Grijpink ( eerste reserve) vanaf 16 april 2019